Skip to main content
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 
   
 

Số:   721  /QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

  Lạng Sơn, ngày 13  tháng 5 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

 
   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số  93/TTr-SNN ngày 28/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; tổng số thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết: 18 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm: 177/504 ngày, đạt 35%; cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: cắt giảm thời hạn giải quyết 06 thủ tục hành chính, thời gian cắt giảm 96/285 ngày, đạt 33,7%;

- Cấp huyện: cắt giảm thời hạn giải quyết 04 thủ tục hành chính, thời gian cắt giảm 25/78 ngày, đạt 32%;

- Cấp xã: cắt giảm thời hạn giải quyết 08 thủ tục hành chính, thời gian cắt giảm 56/141 ngày, đạt 39,7%.

(Có Danh mục chi tiết kèm theo).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định và quy định cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

- Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp, Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn;

- Mục I phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:      

- Như Điều 3;  

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Các Sở: Nội vụ, TT&TT;

- C, PCVP UBND tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Các phòng CV; TTTT; TTPVHCC;

- Lưu: VT, TTPVHCC(VLV).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên

 

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
88/BC-UBND
26-06-2024
91/BC-UBND
02-07-2024
54/KH-UBND
01-07-2024
89/BC-UBND
28-06-2024
87/BC-UBND
25-06-2024
86/BC-UBND
25-06-2024
85/BC-UBND
24-06-2024
84/BC-UBND
24-06-2024
83/BC-UBND
21-06-2024
80/BC-UBND
18-06-2024

About