Skip to main content
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:  802  /QĐ-UBND

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày  25  tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Tư pháp,

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứQuyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 28/7/2021của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cKế hoạch số 42/KH-UBND ngày22/02/2023của UBND tỉnh Lạng Sơn về rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 37/TTr-STP ngày  28/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; tổng số thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết: 06 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm: 31/99 ngày, đạt 31,3%; cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: cắt giảm thời hạn giải quyết 04 thủ tục hành chính, thời gian cắt giảm 23/73 ngày, đạt 31,5%;

- Cấp huyện: cắt giảm thời hạn giải quyết 01 thủ tục hành chính, thời gian cắt giảm 04/13 ngày, đạt 31 %;

- Cấp xã: cắt giảm thời hạn giải quyết 01 thủ tục hành chính, thời gian cắt giảm 04/13 ngày, đạt 31%.

(Có Danh mụcchi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ(Cục KSTTHC);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở: Nội vụ, TTTT;

- C, PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;

- Các phòng CV, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TTPVHCC (HVT).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
88/BC-UBND
26-06-2024
91/BC-UBND
02-07-2024
54/KH-UBND
01-07-2024
89/BC-UBND
28-06-2024
87/BC-UBND
25-06-2024
86/BC-UBND
25-06-2024
85/BC-UBND
24-06-2024
84/BC-UBND
24-06-2024
83/BC-UBND
21-06-2024
80/BC-UBND
18-06-2024

About