Skip to main content
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 
   
 

Số: 876  /QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

Lạng Sơn, ngày  07 tháng 6 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết

thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tín ngưỡng, tôn giáo,

Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ,

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 220/TTr-SNV ngày 31/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tín ngưỡng, tôn giáo, Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; tổng số thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết: 11 thủ tục hành chính; tổng thời gian cắt giảm: 162/310 ngày, tỷ lệ cắt giảm 52,26%. Cụ thể như sau:

1. Cấp tỉnh: cắt giảm thời hạn giải quyết 04 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm: 67/145 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 46,21%.

2. Cấp huyện: cắt giảm thời hạn giải quyết 03 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm: 43/85 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 50,59%.

3. Cấp xã: cắt giảm thời hạn giải quyết 04 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm: 52/80 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 65%.

(Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy định về thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các thủ tục hành chính sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

- Số thứ tự 10 Mục III Phần A Danh mục kèm theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn;

- Số thứ tự 3, 5, 7 Phần A, 5, 7, 9 Mục II Phần B, số thứ tự từ 1 đến 4 Phần C Phụ lục kèm theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tín ngưỡng, tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;

- Các phòng CM, ĐV;

- Lưu: VT, TTPVHCC (LgH).

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
88/BC-UBND
26-06-2024
91/BC-UBND
02-07-2024
54/KH-UBND
01-07-2024
89/BC-UBND
28-06-2024
87/BC-UBND
25-06-2024
86/BC-UBND
25-06-2024
85/BC-UBND
24-06-2024
84/BC-UBND
24-06-2024
83/BC-UBND
21-06-2024
80/BC-UBND
18-06-2024

About