Skip to main content

Phụ lục I

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP,

UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN

 (Kèm theo Quyết định số  1815 /QĐ-UBND ngày  07/11/2023

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 TTHC)

 

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Xác nhận thông tin Hộ tịch

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Xác nhận thông tin Hộ tịch

 

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP (01 TTHC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Xác nhận thông tin Hộ tịch

 

 

 

 

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

 HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

 

CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công:        

TTPVHCC

- Thủ tục hành chính:                                 

TTHC

- Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp:      

HC-BTTP

- Công chức một cửa:

CCMC

- Bộ phận Một cửa:

BPMC 

- Phòng Tư pháp:

Phòng TP

- Công chức Tư pháp -Hộ tịch

- Uỷ ban nhân dân:

CCTP-HT

UBND

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 TTHC)  

1. Xác nhận thông tin Hộ tịch

a) Trường hợp thông thường theo quy định: 02 ngày làm việc x 08 giờ

  = 16 giờ

(Thời gian thực hiện theo quy định: 03 ngày làm việc; thời gian đã cắt giảm: 01 ngày làm việc)

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng HC-BTTP.

CCMC tại TTPVHCC

0,5 giờ

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 

Phòng HC-BTTP

0,5 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản giải quyết TTHC.

Chuyên viên

Phòng HC-BTTP

11,5 giờ

B4

Xem xét hồ sơ, xử lý văn bản của chuyên viên, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo 

Phòng HC-BTTP

01 giờ

B5

Duyệt hồ sơ, ký văn bản xử lý: 

- Nếu đồng ý: ký duyệt.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo

Sở Tư pháp

02 giờ

B6

Phát hành văn bản. Chuyển kết quả giải quyết cho CCMC

Văn thư Sở

0,5 giờ

B7

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

CCMC tại TTPVHCC

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết

16 giờ

 

b) Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh: 07 ngày làm việc x 08 giờ   

 = 56 giờ

(Thời gian thực hiện theo quy định: 10 ngày làm việc; thời gian đã cắt giảm: 03 ngày làm việc)

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng HC-BTTP

CCMC tại TTPVHCC

04 giờ

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 

Phòng HC-BTTP

04 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản giải quyết TTHC.

Chuyên viên

Phòng HC-BTTP

34 giờ

B4

Xem xét hồ sơ, xử lý văn bản của chuyên viên, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo 

Phòng HC-BTTP

06 giờ

B5

Duyệt hồ sơ, ký văn bản xử lý: 

- Nếu đồng ý: ký duyệt.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo

Sở Tư pháp

04 giờ

B6

Phát hành văn bản. Chuyển kết quả cho CCMC

Văn thư Sở

04 giờ

B7

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

CCMC tại TTPVHCC

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết

56 giờ

 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)

1. Xác nhận thông tin Hộ tịch

a) Trường hợp thông thường theo quy định: 02 ngày làm việc x 08 giờ

= 16 giờ.

(Thời gian thực hiện theo quy định: 03 ngày làm việc; thời gian đã cắt giảm: 01 ngày làm việc)

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng TP.

CCMC cấp huyện

0,5 giờ

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo

Phòng PTP

0,5 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản giải quyết TTHC.

Chuyên viên

Phòng TP

12 giờ

B4

Xem xét văn bản xử lý của chuyên viên trình:

- Nếu đồng ý: ký duyệt.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo

Phòng TP

2,5 giờ

B5

Phát hành văn bản. Chuyển kết quả cho CCMC

Bộ phận Văn thư

0,5 giờ

B6

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

CCMC cấp huyện

Không tính thời gian

Tổng thời hạn giải quyết

16 giờ

 

b) Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh: 07 ngày làm việc x 08 giờ

= 56 giờ

(Thời gian thực hiện theo quy định: 10 ngày làm việc; thời gian đã cắt giảm: 03 ngày làm việc)

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng TP.

CCMC cấp huyện

04 giờ

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo

Phòng TP

02 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản giải quyết TTHC.

Chuyên viên

Phòng TP

34 giờ

B4

Xem xét văn bản xử lý của chuyên viên trình:

- Nếu đồng ý: ký duyệt.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo

Phòng TP

12 giờ

B5

Phát hành văn bản. Chuyển kết quả cho CCMC

Bộ phận Văn thư

04 giờ

B6

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

CCMC cấp huyện

Không tính thời gian

Tổng thời hạn giải quyết

56 giờ

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP (01 TTHC)

1. Xác nhận thông tin Hộ tịch

a) Trường hợp thông thường theo quy định:02 ngày làm việc x 08 giờ

= 16 giờ

(Thời gian thực hiện theo quy định: 03 ngày làm việc; thời gian đã cắt giảm: 01 ngày làm việc)

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho CCTP-HT cấp xã.

CCMC cấp xã

02 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC.

CCTP-HT cấp xã

11 giờ

B3

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại CCTP-HT cấp xã.

Lãnh đạo

UBND cấp xã

02 giờ

B4

Phát hành văn bản. Chuyển kết quả cho CCMC

Văn thư

UBND cấp xã

01 giờ

B5

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

CCMC cấp xã

Không tính thời gian

Tổng thời hạn giải quyết

16 giờ

 

b) Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh: 07 ngày làm việc x 08 giờ

= 56 giờ

(Thời gian thực hiện theo quy định: 10 ngày làm việc; thời gian đã cắt giảm: 03 ngày làm việc)

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho CCTP-HT cấp xã.

CCMC cấp xã

04 giờ

B2

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC.

CCTP-HT cấp xã

27 giờ

B3

Duyệt hồ sơ/ký văn bản xử lý:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại CCTP-HT cấp xã.

Lãnh đạo

UBND cấp xã

24 giờ

B4

Phát hành văn bản. Chuyển kết quả cho CCMC

Văn thư

UBND cấp xã

01 giờ

B5

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

CCMC cấp xã

Không tính thời gian

Tổng thời hạn giải quyết

56 giờ

 

Phụ lục II

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 07 /11/2023

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (01 TTHC)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan

thực hiện

1

Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp

- Sở Tư pháp;

- Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

 

CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công:

TTPVHCC

- Thủ tục hành chính:

TTHC

- Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp:

HC-BTTP

- Công chức Một cửa:                                  

CCMC

 

 

 

 

Thủ tục: Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  13 ngày.

(Thời gian thực hiện theo quy định: 20 ngày; thời gian đã cắt giảm: 07 ngày)

TT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

-  Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng HC-BTTP.

CCMC tại TTPVHCC

0,5 ngày

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo 

Phòng HC-BTTP

0,5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Chuyên viên

Phòng HC-BTTP

05 ngày

B4

Xem xét văn bản xử lý của chuyên viên, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo 

Phòng HC-BTTP

0,5 ngày

B5

Duyệt hồ sơ, ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Lãnh đạo

Sở Tư pháp

01 ngày

B6

Phát hành văn bản. Gửi văn bản đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn thư Sở

0,5 ngày

B7

Xem xét, quyết định, chuyển kết quả xử lý cho CCMC tại TTPVHCC.

Chủ tịch

UBND tỉnh

05 ngày

B8

- Trả kết quả giải quyết.

- Thống kê, theo dõi.

CCMC tại TTPVHCC

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết

13 ngày

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
88/BC-UBND
26-06-2024
91/BC-UBND
02-07-2024
54/KH-UBND
01-07-2024
89/BC-UBND
28-06-2024
87/BC-UBND
25-06-2024
86/BC-UBND
25-06-2024
85/BC-UBND
24-06-2024
84/BC-UBND
24-06-2024
83/BC-UBND
21-06-2024
80/BC-UBND
18-06-2024

About