Skip to main content
Trích yếu Báo cáo Rà soát các hộ nghèo có diện tích đất quy hoạch cho đất lâm nghiệp đượcgiao hoặccó tham gia thực hiện các nhiệm vụ Tiểu dự án 1 –Dự án 3
Số hiệu văn bản
54/Bc-UBND
Ngày ban hành
17-05-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
88/BC-UBND
26-06-2024
91/BC-UBND
02-07-2024
54/KH-UBND
01-07-2024
89/BC-UBND
28-06-2024
87/BC-UBND
25-06-2024
86/BC-UBND
25-06-2024
85/BC-UBND
24-06-2024
84/BC-UBND
24-06-2024
83/BC-UBND
21-06-2024
80/BC-UBND
18-06-2024

About