Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ VÂN AN NHIỆM KỲ 2020 -2025

 

12312

Đ/c: Đoàn Văn Luyên – BT Đảng ủy, CT HĐND xã

Điện thoại: 0981.135.258

123

Đ/c Linh Văn Quý – PBT, CT UBND xã

Điện thoại: 0963.686.154

 

12312

Đ/c Tô Văn Mai – PBT TT Đảng ủy

Điện thoại: 0977.065.870

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2020 -2025

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Đoàn Văn Luyên

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

2

Linh Văn Quý

Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

3

Tô Văn Mai

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã

4

Lường Văn Thiện

Phó chủ tịch HĐND xã

5

Hoàng Văn Lương

Phó chủ tịch UBND xã

6

Tô Văn Tứ

Chỉ huy trưởng BCHQS xã

7

Nông Thanh Huế

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã

8

Vi Văn Thống

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

9

Vi Thị Nhung

Chủ tịch Hội Nông dân xã

10

Dương Thị Lún

Chủ tịch Hội LHPN xã

11

Lăng Thị Thưởng

Bí thư Đoàn TNCS HCM xã

12

Nông Thị Hà

Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG ỦY XÃ:

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

*Chức năng, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy:

1. Là người đứng đầu cấp ủy phụ trách chung mọi công việc. Có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và chủ trì các hội nghị Đảng ủy, hội nghị BTV. Phân công giao nhiệm vụ cho các ủy viên trong BCH Đảng bộ.

2. Trực tiếp chỉ đạo và là ng­ười chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ, việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương lãnh đạo của BTV, Nghị quyết của Đảng ủy, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước cấp trên, trên cơ sở nguyên tắc dân chủ.

3. Ký các văn bản, các nghị quyết, quyết định của cấp ủy, của BTV ban hành và chỉ đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện.

*Chức năng, nhiệm vụ Phó bí thư­ Thường trực Đảng ủy.

1. Trực tiếp chuyên trách công tác Đảng vụ, giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng ủy. Thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo theo qui định. Giữ mối liên hệ giữa cấp ủy với chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các chi bộ trực thuộc.

2. Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, công tác kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng bộ. Trực tiếp phụ trách khối dân vận.

3. Cùng Bí thư­ Đảng ủy thực hiện công tác tổ chức, công tác quản lý cán bộ, quản lý đảng viên theo phân cấp. Thực hiện các nhiệm vụ đ­ược Bí th­ư ủy quyền, cấp ủy phân công và cấp trên giao. Ký các văn bản theo thẩm quyền.

4. Chỉ đạo theo dõi các hoạt động của MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp xã và các hoạt động của các chi bộ.

*Chức năng, nhiệm vụ Phó bí thư Đảng ủy phụ trách Chính quyền:

1. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Ban thường vụ và Bí thư về công tác của UBND xã.

2. Có nhiệm vụ quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy, của Ban thường vụ thành kế hoạch, chương trình công tác của Chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện. Phát huy nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Chính quyền. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy và UBND cấp trên về hoạt động của UBND xã.

3. Cùng với cấp ủy viên và Ban thường vụ xây dựng kiện toàn bộ máy UBND. Đề nghị với Ban thường vụ về việc bố trí cán bộ thuộc UBND.

4. Phụ trách chung trong UBND xã, điều hòa phối hợp hoạt động giữa chức năng lãnh đạo với quản lý nhà nước theo luật định. Trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh vững chắc./.

 

 

 

 

 

 

*************************************

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VÂN AN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

12312

Đ/c: Đoàn Văn Luyên – CT HĐND xã

Điện thoại: 0981.135.258

12312

Đ/c Vi Thị Nhung, CT Hội Nông dân xã, Trưởng ban KTXH HĐND xã

Điện thoại: 0382.315.570

 

12312

Đ/c Lường Văn Thiện – PCT HĐND  

Điện thoại: 0344.999.279

12312

Đ/c Dương Văn Khiêm – PCT UBMTTQ, Trưởng ban Pháp chế HĐND xã

Điện thoại: 0337.738.000

DANH SÁCH

Đại biểu HĐND xã Vân An khóa XX,

nhiệm kỳ 2021-2026

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Tổ đại biểu

01

Lương Văn Dũng

BTCB, TT Túng Mẩn

 

 

Tổ Túng Mẩn, Tà Sản

02

Chu Văn Hảo

BTCB, TT Tà Sản

03

Hoàng Văn Lương

PCT UBND xã

04

Dương Văn Khiêm

VP ĐU, PCT UBMTTQ xã

05

Phùng Văn Tươi

CHT CH Nông dân Hồng Tân

 

Tổ Hồng Tân

06

Lâm Văn Song

BTCB, TT Hồng Tân

07

Tô Văn Tứ

CHT BCHQS xã

08

Lường Văn Thiện

PCT HĐND xã

 

Tổ Tân Minh

09

Đàng Thị Luyên

CT UBND xã

10

Hoàng Văn Long

CB Trạm y tế

 

Tổ Trung Tâm, Khòn Nạo

11

Nguyễn Văn Trung

BTCB, TT Khòn Nạo

12

Hoàng Tiến Lưu

BTCB, TT Trung Tâm

13

Đoàn Văn Luyên

BT ĐU, CT HĐND xã

 

 

Tổ Bình Trung

14

Nguyễn Thị Thường

CHT CH PN Bình Trung

15

Vi Văn Là

BTCB, TT Bình Trung

16

Lò Thị Làn

CHP CH PN Bình Trung

17

Vi Thị Nhung

CT Hội Nông dân

 

Tổ Hợp Nhất

18

Mã Văn Oanh

BTCB, TT Hợp Nhất

19

Vi Thị Ít

BTCB, HT Trường Mầm non

Ấn định danh sách 19 đại biểu./.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

 

1. Hội đồng nhân dân xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở xã bầu ra.

Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ một nghìn dân trở xuống được bầu mười lăm đại biểu;

b) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên một nghìn dân đến hai nghìn dân được bầu hai mươi đại biểu;

c) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến ba nghìn dân được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên ba nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;

d) Xã không thuộc quy định tại các điểm a, b và c khoản này có từ bốn nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã quyết định. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã hoạt động kiêm nhiệm.

* Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân:

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhândân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhândân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghịquyết của Hội đồng nhân dân.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyếtcác kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân,phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báohoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

*Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhândân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt./.

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
58/BC-UBND
24-05-2024
68/UBND
22-05-2024
57/BC-UBND
20-05-2024
72/QĐ-UBND
20-05-2024
56/BC-UBND
20-05-2024
55/BC-UBND
20-05-2024
10/KH-BCĐ
20-05-2024
54/Bc-UBND
17-05-2024
65/UBND
17-05-2024
45/KH-UBND
17-05-2024

About