Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
58/BC-UBND
24-05-2024
68/UBND
22-05-2024
57/BC-UBND
20-05-2024
72/QĐ-UBND
20-05-2024
56/BC-UBND
20-05-2024
55/BC-UBND
20-05-2024
10/KH-BCĐ
20-05-2024
54/Bc-UBND
17-05-2024
65/UBND
17-05-2024
45/KH-UBND
17-05-2024
53/BC-UBND
15-05-2024
52/BC-UBND
14-05-2024
15/TB-UBND
14-05-2024
64/UBND
14-05-2024
51/BC-UBND
14-05-2024
49/BC-UBND
10-05-2024
44/KH-UBND
09-05-2024
47/BC-UBND
09-05-2024
48/BC-UBND
09-05-2024
55/QĐ-UBND
07-05-2024

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
58/BC-UBND
24-05-2024
68/UBND
22-05-2024
57/BC-UBND
20-05-2024
72/QĐ-UBND
20-05-2024
56/BC-UBND
20-05-2024
55/BC-UBND
20-05-2024
10/KH-BCĐ
20-05-2024
54/Bc-UBND
17-05-2024
65/UBND
17-05-2024
45/KH-UBND
17-05-2024

About