Skip to main content

Ủy ban nhân dân

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

123

Đ/c Linh Văn Quý – PBT, CT UBND xã

Điện thoại: 0963.686.154

 

12312

Đ/c Hoàng Văn Lương – ĐUV, Phó CT UBND xã

Điện thoại: 0983.696.766

 

 

CÔNG CHỨC  CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Văn Vọ

Công chức Địa chính - MT

0387.699.278

2

Lâm Thị Kim Huệ

Công chức Địa chính – Nông nghiệp

0985.630.959

3

Trịnh Minh Thụ

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0984.823.647

4

Hoàng Mạnh Lực

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0974.753.793

5

Hoàng Nguyên Lành

Công chức Văn phòng – Thống kê

0949.053.318

6

Lương Thị Huyền

Công chức Văn phòng – Thống kê

0977.195.873

7

Lương Phương Chi

Công chức Văn hóa – Xã hội

0981.386.885

8

Đặng Thị Xiêm

Công chức Văn hóa – Xã hội

0988.650.905

9

Tô Văn Tứ

Chỉ huy trưởng BCHQS xã

0398.430.244

10

Lương Thị Chầm

Công chức Kế toán – Tài chính

0989.550.012

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA UBND XÃ

 

1. Ủy ban nhân dân xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch , Phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban nhân dân. Mỗi thành viên Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

2. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân xã, phối hợp chặt chẽ giữa  Ủy ban nhân dân xã với Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể nhân dân cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

3. Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng Pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và Chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân xã.

4. Cán bộ, công chức cấp xã phải sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của Ủy ban nhân dân xã ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

*  Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã:

1.Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn theo khốicông việc (Y tế, giáo dục và văn hoá - xã hội...) của Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy nhiệm khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đi vắng.Quản lý hành chính tại công sở, giám sát đội ngũ cán bộ và công chức cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
58/BC-UBND
24-05-2024
68/UBND
22-05-2024
57/BC-UBND
20-05-2024
72/QĐ-UBND
20-05-2024
56/BC-UBND
20-05-2024
55/BC-UBND
20-05-2024
10/KH-BCĐ
20-05-2024
54/Bc-UBND
17-05-2024
65/UBND
17-05-2024
45/KH-UBND
17-05-2024

About